Pravila nagradne igre »Glas ljudstva WEBSI«

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

S temi pravili se urejajo pravila nagradne igre z naslovom »WEBSI Glas ljudstva«, ki jo organizira WEBSI, Zavod za digitalno odličnost, Letališka 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Z vpisom svojega elektronskega naslova se strinjate s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri »WEBSI Glas ljudstva« na spletnem naslovu nagradne igre (glasuj.websi.si). Hkrati se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »WEBSI Glas ljudstva« (v nadaljevanju nagradna igra).

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra bo trajala od 5. 6. 2017 do 19. 6. 2017. Sodelujete lahko z glasovanjem na spletni strani  glasuj.websi.si. Nagradni sklad obsega več nagrad, žreb za katere bo opravljen 21. 6. 2017.

3. SODELUJOČI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki bodo na spletnem naslovu glasuj.websi.si v aplikaciji izpolnili ocenjevanje projektov in potrdile strinjanje s Pravili in pogoji nagradne igre.
V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani.
Mladoletni udeleženec nagradne igre mora za sodelovanje pridobiti soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Strinjanje s pravili nagradne igre za mladoletne osebe podajo njihovi starši oz. zakoniti zastopniki ali skrbniki.
Sodelujoči jamči, da so podatki, ki jih je posredoval za potrebe nagradne igre, pravilni in resnični.
Za sodelovanje se je potrebno prijaviti s svojim lastnim elektronskim naslovom.
Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.
Za sodelovanje v nagradni igri morajo sodelujoči v aplikaciji označiti ocene vsaj enega projekta in se strinjati s Pravili in pogoji nagradne igre.
Sodelujoči preko aplikacije organizatorju omogoči dostop do njegovih osebnih podatkov. Za namene te nagradne igre bo organizator pridobil zgolj ime, priimek in elektronski naslov. Te podatke (ime, priimek, elektronski naslov) organizator uporabi za izvedbo te nagradne igre (npr. obveščanje o prejemu nagrade, objava prejemnikov nagrad, ipd.).

4. POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se začne 5. 6. 2017. Vsi, ki bodo do 19. 6. 2017 do 23:59 sodelovali v glasovanju na naslovu glasuj.websi.si, bodo sodelovali tudi v nagradni igri.

5. OPIS NAGRADNE IGRE

Sodelovanje se začne s prihodom na spletno stran glasuj.websi.si. Po glasovanju za določen projekt uporabnik vpiše svoje podatke (ime, priimek in elektronski naslov). S potrditvijo vpisa, ki ga prejme na svoj elektronski naslov, sodeluje v nagradni igri. Glasovanje in strinjanje s pravili uporabnika avtomatsko vključi v sodelovanje v nagradni igri. Uporabnik lahko glasuje za več projektov.

6. NAGRADNI SKLAD, ŽREBANJE NAGRAJENCEV IN OBVEŠČANJE

Nagradni sklad obsega nagrade, žreb za katere bo opravljen 21. 6. 2017. Nagradni sklad: 3 x knjiga Startup, d. o. o., Manifest drznega podjetnišva za 21. stoletje (pokrovitelj Medijski partner, Marketing magazin), 1 x cenejša kotizacija za IAB Akademijo (pokrovitelj IAB Slovenija).

Organizator bo izžrebanca o prejemu nagrade obvestil preko elektronske pošte na naslov, ki ga je nagrajenec vpisal, najpozneje 1 dan po žrebanju. O prevzemu nagrade se bosta nagrajenec in organizator dogovorila individualno. Žrebanje poteka tako, da se preko generatorja številk na svetovnem spletu izžreba 4 nagrajence.

7. POGOJI PREJEMA NAGRAD

V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje in/ali v kolikor ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takemu nagrajencu.  Pogoj za prevzem nagrad je, da izžrebanec organizatorju v roku 8 dni po prejemu obvestila, ki mu ga organizator posreduje na elektronski naslov pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, rojstni datum.  Za nepodeljeno nagrado organizator nagradne igre ne bo organiziral ponovnega žrebanja.  Prevzem nagrad: Organizator bo nagrado poslal oziroma izročil nagrajencu najpozneje v roku 8 dni po prejemu podatkov, ki so pogoj za prevzem nagrade.  V kolikor glavno nagrado prejme mladoletna oseba ali oseba, ki ji je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko nagrado sprejme le na podlagi pisne odobritve staršev oziroma zakonitega zastopnika, ki to osebo pri izročitvi nagrade tudi zastopa. Pisna odobritev je lahko podana po tem, ko izžrebanec prejme obvestilo o nagradi.  Denarno izplačilo materialnih nagrad ni možno, zamenjava materialnih nagrad ni možna, glavna nagrada se podeli izključno izžrebanemu nagrajencu in ni prenosljiva.

8. DAVČNE OBVEZNOSTI

Posamezni nagrajenec je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec. Organizator bo od posamezne nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Predložitev podatka o davčni številki je pogoj za izročitev nagrade.

9. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV SODELUJOČIH V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči v nagradni igri s sprejemom teh Pravil izrecno soglaša in dovoljuje (osebna privolitev) organizatorju kot upravljavcu, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih udeležencev v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da bo podatke varoval in jih uporabljal skladno z zakonom in le za namene, za katere so bili pridobljeni. Prav tako podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov) za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Upravljalec shranjuje osebne podatke toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena za katerega so se zbirali in obdelovali. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posameznik lahko od upravljavca kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer po elektronski pošti info@websi.si.

10. DRUGE DOLOČBE

Organizator in izvajalec v ničemer ne prevzemata nikakršne odgovornosti za: nedelovanje spletne strani www.websi.si oz. glasuj.websi.si, nedelovanje aplikacije na glasuj.websi.si, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev, nedelovanje storitve aplikacije, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Organizator ima pravico do sprememb teh Pravil, vključno s spremembami nagrad.  V primeru kršitev ali domnevnih kršitev zgoraj navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.  Za vse morebitne zahtevke tretjih oseb v zvezi s prenosom pravic vsak sodelujoči s prijavo na nagradno igro organizatorju jamči, da bo prevzel odgovornost iz tega naslova.  Organizator in izvajalec v ničemer ne prevzemata nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator in izvajalec ne nosita nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.  V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, in jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.websi.si.  Za dodatne informacije lahko zainteresirani pišejo na elektronski naslov: info@websi.si.

Pravila stopijo v veljajo z dnem 4. 6. 2017.

Organizator nagradne igre: WEBSI, Zavod za digitalno odličnost.